Strona Główna RUINY I ZAMKI
Istniejące i nie istniejące zamki, pałace i dwory w Polsce i na jej dawnych Kresach..

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Informacja systemowa
Z dniem 30 wrze¶nia 2018 roku serwisy wxv.pl/czo.pl/grupy-dyskusyjne.pl kończ± swoj± działalno¶ć ¶wiadczenia usług darmowego hostingu forów.
Więcej informacji: https://ees.pl/viewtopic.php?p=16936#16936


Poprzedni temat «» Następny temat
Zamek w Gościszowie
Autor Wiadomość
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2011-12-14, 11:57   Zamek w Go?ciszowie

Zamek w Go?ciszowie (dawny Giesmansdorff), niedaleko Boles?awca, to jeden z licznych zabytkowych obiektów Dolnego ?l?ska, które zosta?y zniszczone podczas ostatniej wojny ?wiatowej. Natomiast po roku 1945 ludzka bezmy?lno??, niefrasobliwo?? i wieczna "niemo?no??" urz?dów, a wreszcie niedoskona?o?? prawa doprowadzi?y do jego ca?kowitej ruiny.
Zamek przez wieki omija?y kl?ski ?ywio?owe oraz najazdy obcych wojsk, które mog?y zniszczy? t? budowl?. Rozbudowywany, stale upi?kszany i trwa? w niezmienionej postaci a? do 1945 roku, kiedy zosta? zniszczony przez przypadkowy nalot niemieckiego lotnictwa. Zgin??y zgromadzone dzie?a sztuki, run??y dachy i cz??? sklepie?, ale mury przetrwa?y w do?? dobrym stanie. Najgorsze mia?o dopiero nadej??...

Na stronie "Zamek w Go?ciszowie" znale?? mo?na wszystkie informacje o zamku.(http://gosciszow.esbo.pl/)
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2011-12-14, 12:03   Kolejna odpowied? Starosty Boles?awieckiego w sprawie zamku

W naszej akcji "Ratujmy polskie zabytki" wys?ali?my list do Starosty Boles?awieckiego w sprawie interwencji i zaj?cia si? tym zabytkiem. Oto ostatnie pismo jakie dostali?my.
W zwi?zku z pismem z dnia 26.10.2011 roku w sprawie Zamku w Go?ciszowie informuj?, co nast?puje:

1. Stowarzyszenie „Monitoring" z siedzib? w Lwówku ?l?skim wyst?pi?o do Starosty Boles?awieckiego o wszcz?cie post?powania administracyjnego zmierzaj?cego do wyw?aszczenia zamku (wpisanego do rejestru zabytków decyzj? nr A/874/403 z dnia 24 listopada 1956 r.) po?o?onego na dzia?ce nr 405/17 w Go?ciszowie, gmina Nowogrodziec, stanowi?cej w?asno?? Stanis?awa M. Wnioskodawca uzasadni? wyst?pienie tym, ?e obiekt ten stwarza realne zagro?enie katastrof? budowlan? i mimo wykonanych zabezpiecze? stanowi bezpo?rednie zagro?enie dla zdrowia i ?ycia ludzkiego.

2. Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo?ciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) wyw?aszczenie nieruchomo?ci mo?e by? dokonane, je?eli cele publiczne nie mog? by? zrealizowane w inny sposób ni? przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomo?ci, a prawa te nie mog? by? nabyte w drodze umowy zawartej po przeprowadzeniu rokowa?, które winny poprzedzi? wszcz?cie post?powania. Oznacza to, ?e nim podj?te zostan? dzia?ania w celu wyw?aszczenia obiektu wykorzysta? nale?y wszystkie inne mo?liwe ?rodki mog?ce przynie?? zak?adany skutek. W szczególno?ci istotne s? dzia?ania podj?te przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o kompetencje wynikaj?ce z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

3. Z posiadanej korespondencji prowadzonej z Dolno?l?skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze wynika, ?e w?a?ciciela w/w nieruchomo?ci wielokrotnie wzywano do podj?cia w?a?ciwych prac, jednak nie zastosowano ?adnych ?rodków przymusu w celu wyegzekwowania na?o?onych obowi?zków. Efektem rozmów przeprowadzonych z córk? w?a?ciciela nieruchomo?ci Pani? Krystyn? M. by?y jej dzia?ania zmierzaj?ce do zabezpieczenia obiektu przed dost?pem osób trzecich. Niestety cz??? z tych zabezpiecze? zosta?a zniszczona. Ponadto, Pani Krystyna M. zobowi?za?a si? do usuni?cia samosiejek rozsadzaj?cych mury zamku oraz uregulowania sprawy spadkowej po zmar?ym ojcu Stanis?awie M . Do dnia dzisiejszego przedmiotowe obietnice nie zosta?y dotrzymane. W zwi?zku z tym Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem z dnia 6.10.2011 r. zobowi?za? si? wyst?pi? do s?du o uregulowanie sprawy spadkowej, która pozwoli mu na kontynuowanie dzia?a? zmierzaj?cych do uratowania tego obiektu.

4. W konsekwencji niedopuszczalne jest w tym stanie rzeczy wszczynanie przez Starost? Boles?awieckiego post?powania administracyjnego zmierzaj?cego do przymusowego przej?cia przedmiotowej nieruchomo?ci. Dopiero, w przypadku gdy zastosowanie ?rodków egzekucyjnych, w szczególno?ci art. 50 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) nie przyniesie zak?adanych skutków, Starosta, o ile otrzyma szczegó?owe dane dotycz?ce sposobu zagospodarowania nieruchomo?ci oraz potrzebne na to ?rodki, ponownie rozwa?y zasadno?? i celowo?? wszcz?cia post?powania wyw?aszczeniowego.

5. Zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 2 w/cyt. ustawy, je?eli nie jest mo?liwe usuni?cie rzeczywistego i bezpo?redniego zagro?enia dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, polegaj?cego na mo?liwo?ci jego zniszczenia lub uszkodzenia, zabytek ten mo?e zosta?, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, wyw?aszczony przez starost? na rzecz Skarbu Pa?stwa lub gminy w?a?ciwej ze wzgl?du na miejsce po?o?enia tego zabytku, w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomo?ciami.

Sporz?dzi?a: Urszula Fr?szczak-Mutyjewicz
Podinspektor w Wydziale Edukacji. Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Boles?awcu
 
   Podziel się na:     
Cichomir
Administrator

Wiek: 63
Dołączył: 05 Sty 2009
Posty: 187
Wysłany: 2011-12-14, 12:10   Mieszka?cy apeluj? do ministra

12 grudnia 2011 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zosta?o z?o?one 67 wniosków dotycz?cych zamku w Go?ciszowie. Wszystkie zosta?y podpisane przez mieszka?ców Go?ciszowa, którym nie jest oboj?tny los zabytku szpec?cego centrum ich wsi:

Szanowny Pan
Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W centrum naszej wsi znajduj? si? ruiny zamku, który zniszczony zosta? w czasie II Wojny ?wiatowej. Ze wzgl?du na wyj?tkowe warto?ci historyczne i artystyczne zamku w Go?ciszowie, obiekt wpisano do rejestru zabytków, a pierwsze prace budowlano – konserwatorskie zosta?y przeprowadzone ju? w roku 1955. W roku 1992 zamek zosta? sprzedany prywatnej osobie, która deklarowa?a jego odbudow?. Ju? w roku 1995 wszcz?to post?powanie administracyjne w sprawie nakazania zabezpieczenia zamku. W roku 2002 w wyniku dzia?a? Oddzia?u Towarzystwa Opieki nad Zabytkami we Lwówku ?l?ski, Kierownik Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego Oddzia?u S?u?by Ochrony Zabytków, Pan Wojciech Kapa?aczy?ski, zwróci? si? do Starosty Boles?awieckiego z wnioskiem o wyw?aszczenie w?a?ciciela zamku w Go?ciszowie. Niestety wg Starosty Boles?awieckiego, wszcz?cie procedury wyw?aszczeniowej by?o niedopuszczalne, z uwagi na niezastosowanie ?rodków przymusu, takich jak grzywny czy wykonanie zast?pcze. W roku 2011 Stowarzyszenie „Monitoring” zorganizowa?o spotkanie w celu ratowania zamku. Niestety, na spotkanie nie przyby? nikt ze s?u?b konserwatorskich. Przes?ano jedynie w tej sprawie krótkie pismo, w którym poinformowano, ?e „…stan zabytkowego zamku w Go?ciszowie jest nam znany i nie widzimy potrzeby spotka? na miejscu.”

Od chwili sprzeda?y zamku w roku 1992, nie by?y prowadzone w nim ?adne prace o charakterze budowlano – konserwatorskim. Skradzione zosta?y dziesi?tki cennych renesansowych i neogotyckich detali architektonicznych, zawali? si? du?y fragment renesansowej elewacji, a w fosie przed zamkiem wyros?y drzewa. Jako mieszka?cy Go?ciszowa, nie mo?emy ju? patrze?, jak na oczach nas wszystkich dokonuje si? zag?ada cennego zabytku i ?wiadka historii naszej wsi. Nie wyra?amy zgody na takie traktowanie naszego wspólnego dziedzictwa. Pi?kno i skala zniszczenia zamku w Go?ciszowie, spowodowa?y utworzenie strony internetowej, gdzie obejrze? mo?na fotografie, i zapozna? si? z histori? http://gosciszow.esbo.pl/
Z wal?cym si?, zaro?ni?tym krzakami i drzewami zamkiem, s?siaduje nasz ko?ció? parafialny, który jest pi?knie wyremontowany i utrzymany – jak na zabytek przysta?o. Dlatego wnioskuj? o wszcz?cie post?powania wyja?niaj?cego w sprawie blisko dwudziestoletniej dewastacji i okradania zamku w Go?ciszowie, przy biernej postawie Wojewódzkiego Urz?du Ochrony Zabytków. Pragn?, aby ustalono, kto jest winien takiemu stanowi rzeczy, i kto ponosi bezpo?redni? odpowiedzialno?? za ochron? naszych zabytków. Licz? na szybk? odpowied? Pana Ministra w tej bulwersuj?cej nas wszystkich sprawie.


Pan minister ma 30 dni na odpowied? w tej bulwersuj?cej sprawie. O efektach i dalszych dzia?aniach b?dziemy informowa?.

Je?eli chcesz przy??czy? si? do akcji skopiuj powy?szy list, podaj swoje imi?, nazwisko i adres i wy?lij na adres:
minister@mkidn.gov.pl
 
   Podziel się na:     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
wxv.pl - załóż darmowe forum dyskusyjne całkowicie za darmozaproszenia-slub.eu | zaproszenia-na-komunie-ze-zdjeciem.eu | materace hilding www.angus-materace.com | materace hilding | koparka Złotów

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template Chronicles v 0.2 modified by Nasedo - SITEMAP - anime
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 9